Danh sách thi Tin học ngày 20/01/2019 Lịch thi HKI - NH 2018-2019 Danh sách thi lại HK phụ - NH 2017-2018 Lịch thi lại HK phụ NH 2017-2018 Lịch thi TN VH-CT-Nghề - Có hiệu chỉnh Lịch thi TN Văn hóa - Nghề TCCN14B+16Á+15B-Có hiệu chỉnh Lịch thi lại HKII - Đợt 2 Danh sách thi lại HKII - NH 2017-2018 - Khoá TC17 Danh sách thi lại HKII - NH 2017-2018 - Khoá TCCN15B+16B Thời khóa biểu HK phụ NH 2017-2018 Thông báo danh sach HS đăng ký dự thi Tin học IC3 Lịch thi HKII - NH 2017-2018 - Đợt 2 - Có hiệu chỉnh Lịch thi HKII - NH 2017-2018 - Đợt 2 Lịch thi lại HKII - NH 2017-2018 Lịch thi VH17 - Đợt 3 Thông báo đào tạo chứng nhận ATLĐ Thời khóa biểu VH17 - HKII - NH 2017-2018 - Có bổ sung Lịch thi HKI - NH 2017-2018 - Đợt 1 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiếng Anh, Tin học 17 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiếng Anh, Tin học 14B+15B+16B+16A Lịch thi lại HKI - NH 2017-2018 - Khóa TCCN14B+15B+16B+16A+TC17 Lịch thi lại HKI-NH 2017-2018-Khóa TCCN14B+15B+16B+16A+TC17 Lịch thi lại HKI-NH 2017-2018 - TC17 Lịch thi lại HKI-NH 2017-2018-Khóa TCCN14B+15B+16B+16A Lịch thi các lớp VH17 TKB HKII - NH 2017-2018 Lịch thi HKI-NH 2017-2018 - Đợt 2 Lịch thi HKI - NH 2017-2018 - đợt 1 Lịch thi HKI-NH 2017-2018 - Đợt 1 Lịch thi HK phụ NH 2016-2017 - Khóa TCCN15A2 Lịch học+DS học lại HP Hóa 2 trong HKI-NH 2017-2018 Lịch học trả nợ trong HKI-NH 2017-2018-HP Văn 2 Lịch thi tốt nghiệp khóa TCCN15A2 + Thi lại Thời khóa biểu HKI-NH 2017-2018-Khóa 17 Thông báo về hồ sơ liên thông từ TC lên ĐH ngành Kế toán Thời khóa biểu HKI-NH 2017-2018 Thời khóa biểu sinh hoạt chính trị đầu khóa năm 2017 TKB Lớp TKT15A2+TĐ15A2 Lịch thi lại HK phụ NH 2016-2017 Danh sách học sinh thi lại HK phụ NH 2016-2017 Lịch thi HK phụ NH 2016-2017 - Có hiệu chỉnh Danh sách học sinh được dự thi TN VH Khóa TCCN14B Lịch thi lại HKII-NH 2016-2017 (Đối tượng học lại trả nợ) Lịch thi lại HKII-NH 2016-2017 - Khóa TCCN14B+15B+16B+16A Hiệu chỉnh lịch thi lại lớp Danh sách thi lại HKII-NH 2016-2017 (Đối tượng học lại) danh sách học sinh nhận học bổng HKI, NH 2016-2017 Danh sách thi lại khóa TCCN13B - HKII-NH 2016-2017 Danh sách thi lại khóa TCCN15B - HKII-NH 2016-2017 Danh sách thi lại - Khóa TCCN16B HKII-NH 2016-2017 Danh sách học sinh thi lại khóa TCCN16A HKII - NH 2016-2017 (đợt 2) Lịch thi học kỳ phụ NH 2016-2017-Hiệu chỉnh lớp TH14B+TH16A Lịch thi HK phụ NH 2016-2017 Lịch thi TN văn hóa TCCN14B+Thi lại TN - Có hiệu chỉnh ngày thi Lịch thi tốt nghiệp khóa TCCN13B+15A+14B+Học lại - Có thay đổi phòng thi Lịch thi lại tốt nghiệp các khóa TCCN10B+11B+12B+13B+15A+16A TKB học kỳ phụ NH 2016-2017 (Áp dụng từ ngày 26/06/2017) Lịch thi tốt nghiệp Chính trị-nghề-văn hóa - Khóa TCCN13B+15A+14B Lịch thi học lại trả nợ trong HKII-NH 2016-2017-Có hiệu chỉnh Lịch thi các lớp học lại trả nợ trong HKII-NH 2016-2017 Lịch thi HKII-NH 2016-2017-Khóa TCCN14B+15B+16B+16A Danh sách + Lịch học trả nợ HP Pháp Luật khóa TCCN13B+15A Lịch thi lại HKII-NH 2016-2017 - Khóa TCCN13B+15A Danh sách thi lại HKII-NH 2016-2017 - Khóa TCCN13B+15Á Lịch học lại trả nợ trong HKII - Bổ sung khóa TCCN13B Lịch thi HKII-Khoá TCCN13B+15A+THS15B (Đợt 1) Danh sách thi lại HKI-NH 2016-2017-Bổ sung lớp TH16A-HP TKAKTS Lịch thi lại HKI - NH 2016-2017 - Khoá TCCN16A Thông báo học Tiếng Anh, Tin học IC3 để đạt chuẩn đầu ra Lịch thi lại HKI - NH 2016-2017 (13B+14B+15B+16B+15A+Học lại) Danh sách thi lại HKI-NH 2016-2017-Bổ sung lớp TML15B Danh sách thi lại HKI - NH 2016-2017 (TCCN16B) Danh sách thi lại HKI - NH 2016-2017 (13B+14B+15B+15A) Lịch thi HKI - NH 2016-2017 Sổ tay học sinh Lịch thi lại tốt nghiệp NH 2015-2016 Lịch thi HKI-NH 2016-2017 (đợt 1) Lịch học trả nợ học phần khóa TCCN15A Thông báo v/v đăng ký thi lại tốt nghiệp LICH HỌC TRẢ NỢ HP NH 2016-2017-ĐỢT 1 Lịch học trả nợ môn các lớp khóa TCCN13B, 14B, 15B Lịch thi lại học kỳ phụ khóa TCCN15A Danh sách học sinh thi lại học kỳ phụ khóa TCCN15A Phòng sinh hoạt chủ nhiệm tuần SHCD-HS ngày 05/9/2016 Hiệu chỉnh lịch thi HK phụ - Khóa TCCN 15A Lịch thi HK phụ khóa TCCN15A Lịch học lại trả nợ học phần văn hóa (đợt 3) Thời khóa biểu lớp TCCN16B-TTGDTX Q4 Lịch thi tốt nghiệp khóa TCCN14A2 (tối) Lịch thi lại HKII-NH 2015-2016-Khóa TCCN14A2 (tối) Thông báo thời gian nhận giấy chứng nhận TNTT (khóa 12B, 14A) Lịch thi lại HKII-Khóa TCCN15A Lịch thi lại HKII-Khóa TCCN15A Lịch thi lại HKII-Khóa TCCN15A Lịch thi lại HKII-Khóa TCCN15A Danh sách học sinh thi lại HKII-Khóa TCCN15A Lịch thi HKII-NH 2015-2016-Khóa TCCN14A2 Lịch thi TN - Có hiệu chỉnh Lịch thi lại HKII-Khóa TTCN13B+14B+15+Thi trả nợ Danh sách HS thi lại HKII-Khóa TCCN13B+14B+15B Lịch thi TN KHóa TCCN12B+14A+13B+15A+các khóa thi lại Lịch thi HKII-Khóa TCCN15A+16B Danh sách + Lịch thi lại HKII Khoa TCCN13B Lịch thi HKII-NH 2015-2016-Khóa 13B+14B+15B-Có hiệu chỉnh Thông báo đăng ký thi lại tốt nghiệp Lịch thi lại HKII-NH 2015-2016-Khóa TCCN12B+14A Lịch thi HKII-NH 2015-2016-Khóa TCCN13B+14B+15B Danh sách thi lại HKII-NH 2015-2016-Khóa TCCN 12B+14A Lịch thi khóa 13B+14B+15B HKII-NH 2015-2016 Lịch thi TCĐS14A+15B-Hiệu chỉnh Thời khóa biểu HKII lớp TC14A2+TKT14A2-hiệu chỉnh TKB trung tâm GDTX Q4 Lịch thi HKII-NH 2015-2016-Lớp TCĐS14A Lịch thi lại HKI-NH 2015-2016-Khóa TCCN15A Lịch thi HKII-NH 2015-2016-Khóa TCCN12B+14A-Có hiệu chỉnh Lich học trả nợ trong HKII - NH 2015-2016 Lịch thi HKII-NH 2015-2016-Khóa TCCN 12B+14A Lịch thi lại HKI- NH 2015-2016 các lớp TCCN15B Thông báo về việc học lại trả nợ trong học kỳ II-có bổ sung Thông báo về việc học lại trả nợ trong học kỳ II Lịch thi+danh sách thi học sinh giỏi cấp trường NH 2015-2016 Danh sách học sinh thi lại HKI-NH 2015-2016 Lịch thi khóa 15A-có hiệu chỉnh Lich thi khoa 15A Lich thi khoa TCCN15B-có hiệu chỉnh Lịch thi khóa TCCN15A+14A có hiệu chỉnh Lịch thi HK1 NH 2015-2016 Thông báo hs dự lễ tốt nghiệp khóa 11B+13A Lịch thi lại tốt nghiệp Danh sách thi lại tốt nghiệp Danh sách HS trả nợ học phần-lên lớp+ngưng học Lịch thi lại HK2 NH 2014-2015 khóa TCCN14A2(tối) TKB khóa 15B Lịch thi TN Nghề+CT Khóa 11B+13A+Các khóa trước thi lại Thời khóa biểu HK1 NH 2015-2016 (áp dụng từ ngày Lịch thi Lịch thi văn hóa khóa 12B+14A+các khóa thi lại Lịch thi TN nghề, chính trị khóa 11B+13A+các khóa trước thi lại Lich thi HK2 NH 2014-2015- các lớp 14A2 Danh sách nộp lệ phí ôn thi TN Lịch thi lại khóa 12B+13B+14B+14A+13A2+Trả nợ môn Danh sách thi lại HK2 NH 2014-2015 THƯ MỜI HỌC SINH THAM DỰ LỄ NGÀY 05/7/2015 Lịch thi khóa 13A Tối Lịch thi lại HK2 NH 2014-2015 11B+13A - có hiệu chỉnh lớp TĐ13A1 Lịch thi HK 2 NH 2014-2015 (Khóa 12B+13B+14B+14A) - Có hiệu chỉnh Lịch thi lại HK2 NH 2014-2015 khóa 11B+13A ngày Lịch thi HK2 NH 2014-2015-khóa 12B+13B+14+B14A ngày Lịch thi AV, TH tháng 6-2015 k LỊCH THI ANH VĂN, TIN HỌC TRÌNH ĐỘ A Lịch thi HK 2 NH 2014-2015 (11B+13A ngày) Lich thi HK2 NH 2014-2015 (khóa 11B+13A ngày) Lịch thi lại HK 1 NH 2014-2015 Danh sách học sinh thi lại HK 1 NH 2014-2015 Thời khóa biểu học kỳ 2 - NH 2014-2015 Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2014-2015 LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 CÁC LỚP TCCN 14A, 14B VÀ CÁC LỚP TỐI THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 CÁC LỚP KHÓA 11B, 12B,13B,13A DÁNH SÁCH HỌC SINH DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 20/12/2014 DANH SÁCH HỌC SINH DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 13/12/2014 DANH SÁCH HỌC SINH TRẢ NỢ MÔN LỊCH THI HỌC KỲ I NH 14 - 15 (ĐỢT 1) THỜI KHÓA BIỂU TRẢ NỢ MÔN TRONG NĂM HỌC 2014 - 2015 DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP (ĐỢT 4) LỊCH THI LẠI TỐT NGHIỆP VÀ THI LẠI HỌC KỲ II CÁC LỚP TỐI DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI HỌC KỲ II CÁC LỚP TỐI. THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI TỐT NGHIỆP (Đợt 3) (Có hiệu chỉnh) LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP TỐI. (Có hiệu chỉnh) DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 10/2014 (ĐỢT 3) THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO THI LẠI HK II (Đợt 2) VÀ TỐT NGHIỆP (ĐỢT 1) NH13 - 14 DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 các lớp tối. Danh sách học sinh vắng học tuần GDCD-HS năm học 2014-2015. Danh sách học sinh vắng học tuần GDCD-HS Năm học 2014-2015 ngày 05/09/2014. Danh sách học sinh vắng học tuần sinh hoạt công dân đầu năm ngày 04-9-2014 LỊCH THI HỌC KỲ II CÁC LỚP TỐI VÀ LỊCH THI TỐT NGHIỆP VĂN HÓA KHÓA 11B TB KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI HK II NH 13 - 14 (ĐỢT 2) LỊCH PHÒNG THI LẠI HỌC KỲ II NH 13 -14 (ĐỢT 2) DANH SÁCH THI LẠI HỌC KỲ II(bổ sung) VÀ DANH SÁCH THI LẠI TRẢ NỢ MÔN. LỊCH THI LẠI HỌC LỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 LỊCH ÔN THI TNVH VÀ DS HỌC SINH PHÂN LỚP ÔN THI TNVH. DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP KHÓA 10B VÀ 12A DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 (ĐỢT 2) DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP THÁNG 8/2014 (BỔ SUNG) Lịch thi tốt nghiệp các lớp khóa 10B và 12A DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI LẠI TỐT NGHIỆP VÀO THÁNG 8/2014 ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN ÔN, THI TỐT NGHIỆP VĂN HÓA VÀ THỜI GIAN THI HỌC KỲ II (13-14) CÁC LỚP TỐI THÔNG BÁO THỜI GIAN NGHỈ HÈ, VÀ NHẬP HỌC NH 14-15 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP PHÒNG THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 (ĐỢT 2) LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 (ĐỢT 2) CÓ BỔ SUNG LỊCH THI HỌC KỲ II NH 13 - 14 (ĐỢT 2) MẬT KHẨU WIFI CHO CB-GV-NV Chú ý Thông báo về tham dự GDPL ngoại khóa NH 2013 - 2014 THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 (ĐỢT 1) DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI HKII KHÓA 10B VÀ 12A(NGÀY) LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP (MỚI NHẤT) KẾ HOẠCH ÔN THI VÀ THI TỐT NGHIỆP KHÓA 10B VÀ 12A DANH SÁCH THI LẠI TRẢ NỢ MÔN (mới nhất) Lịch thi học kỳ II (đợt 1) năm học 2013 - 2014 Danh sách học sinh thi lại học kỳ I năm học 2013 - 2014 danh sách học sinh thi lại học kỳ I năm học 2013 - 2014 LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 Danh sách học sinh được nhận bằng tốt nghiệp ngày 29/12/2013 TB TG thi HKI, TG nghỉ tết, TG nhập học HKII NH 2013 - 2014 Phòng thi HKI nh 2013-2014 (đợt 1) Lịch thi HKI nh 2013-2014 (đợt 1) Danh sách HS giới thiệu HS mới nh 2013-2014(đợt 1) Phòng thi TN nh 2013-2014 (đợt 1) Lịch thi tốt nghiệp văn hóa TCCN12A Lịch thi TN văn hoá-chính trị-nghề nh 2013-2014(đợt) 1 Lịch thi lại cải thiện Danh HS thi cải thiện NH 2012-2013 Phòng thi HKII nh 2012-2013 (đợt 3) Lịch thi lại HKII nh 2012-2013 (đợt 3) Danh sách học sinh các lớp 12A và 11A(tối) thi lại HKII /12-13 Thông báo về thời gian thi và đăng ký thi lại tốt nghiệp Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 09B Lịch thi lại HKII nh 2012-2013(dot 2) Danh sách học sinh thi lại HKII 12-13 (đợt 2) Thời khóa biểu ôn thi TNVH TCCN10B Phòng thi HKII nh 2012-2013 (đợt 4) Lich thi HKII nh 2012-2013 (đợt 4) Lịch thi tốt nghiệp VH-CT-nghề nh 2012-2013 Lịch thi, phòng thi HKII nh 2012-2013(đợt 3) Lich thi tốt nghiệp NH 2012-2013 (đợt 2) Thông báo về thời gian nghỉ hè, ôn thi, nhập học NH 13-14 Lịch thi, phòng thi HKII nh 2012-2013(đợt 2) Lịch thi HK2 nh 2012-2013 (đợt 2) Lịch thi lại HKII nh 2012-2013(đợt 1) Danh sách HS TCCN11A thi lại HKII NH 2012-2013 Thông báo về KH ôn thi lại tốt nghiệp trong NH 2012-2013(đợt 3) Thông báo thu lệ phí thi tốt nghiệp khóa 11A Kết quả tốt nghiệp TCCN09B và thi lại NH 2012-2013(đợt 1) Thời Khóa biểu ôn thi văn hóa Khóa 12A rớt TN đầu vàovà danh sách Thời Khóa biểu ôn thi văn hóa Khóa 12A rớt TN đầu vàovà danh sách Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 10A(học buổi tối) Thông báo V/v tổ chức lễ tốt nghiệp cho các lớp 10A(học buổi tối) danh sách thi lại trả nợ môn các học kỳ tổ chức trong HKI 12-13 Lịch thi lại HKI NH 12-13 (bổ sung) Lịch thi lại HKI NH 12-13 Danh sách học sinh thi lại HKI NH 2012-2013 (đợt 1) Thông báo đổi lịch thi tốt nghiệp chính trị Lịch thi tốt nghiệp chính trị -nghề năm học 2012-2013(đợt 1) THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 Lịch Phòng thi HKI nh 2012-2013 (đợt 2) Lịch thi HKI nh 2012-2013(đợt 2) Thông báo về thời gian thi HKI và nghi tết Lịch thi lại HKI NH 2012-2013 (đợt 1) Lịch thi lại HKI NH 2012-2013 (đợt 1) Danh sách thi lại HKI NH 12-13(các lớp TCCN09B) THÔNG BÁO "vv thu lệ phí thi tốt nghiệp các lớp TCCN09B nh 2012-2013 Bảng tổng hợp DSHS tốt nghiệp TCCN10A(ngày) và thi lại các khóa trước Thông báo vv tổ chức Lễ tốt nghiệp các lớp TCCN10A Bảng tổng hợp DSHS tốt nghiệp khóa 10A NH 2012-2013 Lịch thi lại tốt nghiệp VH-nghề năm học 2012-2013 Lịch thi tốt nghề TCCN10A tối THỜI KHÓA BIỂU HKI NH 12-13 CHÍNH THỨC TKB HKI(2012-2013) Khóa 11A tối TKB HKI(2012-2013) Khóa 11A TKB HKI(2012-201 DS thi lại HKII(2011-2012) các lớp tối Lịch thi lại HKII(2011-2012) các lớp tối Thời khóa biểu HKI (2012-2013)các lớp TCCN110B Thời khóa biểu HKI (2012-2013)các lớp TCCN10B Thời khóa biểu các lớp TCCN09B Danh sách thi lại HKII(11-12) TCCN11A học ban ngày Lịch thi lại HKII(1-12) các lớp TCCN11A học ban ngày Danh sách thi lại HKII(11-12) - Khóa 11B Danh sách thi lại HKII(11-12) - Khóa 10B Danh sách thi lại HKII(11-12) - Khóa 09B Lịch thi lại HKII(11-12) Lịch thi lại TN nghề, văn hóa, chính trị Lịch thi tốt nghiệp NH(2011-2012) đợt 3 Lich thi va phong thi HKII (2011-2012) Dot 2 Lịch thi lại HKI(2011-2012) các lớp tối và TCCN11A Danh sách thi lại các lớp TCCN11A và lớp tối Lịch thi lại và phòng thi lại HKI(2011-2012) Lịch thi lại HKI(2011-2012) Danh sach thi lai HKI (2011-21012) Khoa 11B Danh sach thi lai HKI (2011-21012) Khoa 10B Danh sach thi lai HKI (2011-21012) Khoa 10A Danh sach thi lai HKI (2011-21012) Khoa 09B Danh sách thi lai HKI(2011-2012) TKB HKII (11-12) KHÓA 10A TỐI TKB HKII (11-12) KHÓA 11A TỐI TKB HKII(1-12) TCCN11A va TCCN10A, 11A toi TKB HKII(11-12) KHÓA 11A Lịch thi HS gioi cap truong (2011-2012) TKB HKII(11-12) - Khoa 11B TKB HKII(11-12) - Khoa 10B TKB HKII(11-12) - Khoa 10A TKB HKII(11-12) - Khoa 09B TB chuyen lich hoc va phong hoc TCCN11A Quy dinh thoi gian hoc tu HKII(2011-2012) Lich Phong thi ly thuyet HKI(11-12) Danh sách học sinh nghỉ học ngày 30-11-2011 Danh sách học sinh nghỉ học ngày 28/11/2011 Danh sách học sinh nghỉ học ngày 26/11/2011 Thông báo về dự lễ tốt nghiệp Khóa TCCN09A Thời khóa biểu HK1 2011-2012 Các lớp tối Thời khóa biểu HK1 2011-2012 Các lớp 11B Thời khóa biểu HK1 2011-2012 Các lớp 09B Thời khóa biểu HK1 2011-2012 Các lớp 08B Thời khóa biểu HK1 2011-2012 Các lớp 10B Thời khóa biểu HK1 2011-2012 Các lớp 10A Thời khóa biểu HK1 2011-2012 Các lớp 11A Danh sách học sinh nghỉ học 04/10/2011 Thời khóa biểu HK1 2011-2012 Lịch thi laị HKII NH 2010-2011(Đợt 3- 10A) Lịch phòng thi lại TCCN B HKII NH 10-11(Đợt 2) Lịch thi HKII NH 10-11 (Đợt 4- lớp tối- mới hiệu chỉnh) Lich thi lai HKII Dot 2 cac lop TCCNB