Lịch thi HKI - NH 2018-2019 Lịch thi lại HK phụ NH 2017-2018 Lịch thi TN VH-CT-Nghề - Có hiệu chỉnh Lịch thi TN Văn hóa - Nghề TCCN14B+16Á+15B-Có hiệu chỉnh Lịch thi lại HKII - Đợt 2 Lịch thi HKII - NH 2017-2018 - Đợt 2 - Có hiệu chỉnh Lịch thi HKII - NH 2017-2018 - Đợt 2 Lịch thi lại HKII - NH 2017-2018 Lịch thi VH17 - Đợt 3 Lịch thi HKI - NH 2017-2018 - Đợt 1 Lịch thi lại HKI - NH 2017-2018 - Khóa TCCN14B+15B+16B+16A+TC17 Lịch thi lại HKI-NH 2017-2018-Khóa TCCN14B+15B+16B+16A+TC17 Lịch thi lại HKI-NH 2017-2018 - TC17 Lịch thi lại HKI-NH 2017-2018-Khóa TCCN14B+15B+16B+16A Lịch thi các lớp VH17 Lịch thi HKI-NH 2017-2018 - Đợt 2 Lịch thi HKI - NH 2017-2018 - đợt 1 Lịch thi HKI-NH 2017-2018 - Đợt 1 Lịch thi HK phụ NH 2016-2017 - Khóa TCCN15A2 Lịch thi tốt nghiệp khóa TCCN15A2 + Thi lại Lịch thi lại HK phụ NH 2016-2017 Lịch thi HK phụ NH 2016-2017 - Có hiệu chỉnh Lịch thi lại HKII-NH 2016-2017 (Đối tượng học lại trả nợ) Lịch thi lại HKII-NH 2016-2017 - Khóa TCCN14B+15B+16B+16A Lịch thi học kỳ phụ NH 2016-2017-Hiệu chỉnh lớp TH14B+TH16A Lịch thi HK phụ NH 2016-2017 Lịch thi TN văn hóa TCCN14B+Thi lại TN - Có hiệu chỉnh ngày thi Lịch thi tốt nghiệp khóa TCCN13B+15A+14B+Học lại - Có thay đổi phòng thi Lịch thi lại tốt nghiệp các khóa TCCN10B+11B+12B+13B+15A+16A Lịch thi tốt nghiệp Chính trị-nghề-văn hóa - Khóa TCCN13B+15A+14B Lịch thi học lại trả nợ trong HKII-NH 2016-2017-Có hiệu chỉnh Lịch thi các lớp học lại trả nợ trong HKII-NH 2016-2017 Lịch thi HKII-NH 2016-2017-Khóa TCCN14B+15B+16B+16A Lịch thi lại HKII-NH 2016-2017 - Khóa TCCN13B+15A Lịch thi HKII-Khoá TCCN13B+15A+THS15B (Đợt 1) Lịch thi lại HKI - NH 2016-2017 - Khoá TCCN16A Lịch thi lại HKI - NH 2016-2017 (13B+14B+15B+16B+15A+Học lại) Lịch thi HKI - NH 2016-2017 Lịch thi lại tốt nghiệp NH 2015-2016 Lịch thi HKI-NH 2016-2017 (đợt 1) Lịch thi lại học kỳ phụ khóa TCCN15A Hiệu chỉnh lịch thi HK phụ - Khóa TCCN 15A Lịch thi HK phụ khóa TCCN15A Lịch thi tốt nghiệp khóa TCCN14A2 (tối) Lịch thi lại HKII-NH 2015-2016-Khóa TCCN14A2 (tối) Lịch thi lại HKII-Khóa TCCN15A Lịch thi lại HKII-Khóa TCCN15A Lịch thi lại HKII-Khóa TCCN15A Lịch thi lại HKII-Khóa TCCN15A Lịch thi HKII-NH 2015-2016-Khóa TCCN14A2 Lịch thi TN - Có hiệu chỉnh Lịch thi lại HKII-Khóa TTCN13B+14B+15+Thi trả nợ Lịch thi TN KHóa TCCN12B+14A+13B+15A+các khóa thi lại Lịch thi HKII-Khóa TCCN15A+16B Lịch thi HKII-NH 2015-2016-Khóa 13B+14B+15B-Có hiệu chỉnh Lịch thi lại HKII-NH 2015-2016-Khóa TCCN12B+14A Lịch thi HKII-NH 2015-2016-Khóa TCCN13B+14B+15B Lịch thi khóa 13B+14B+15B HKII-NH 2015-2016 Lịch thi TCĐS14A+15B-Hiệu chỉnh Lịch thi HKII-NH 2015-2016-Lớp TCĐS14A Lịch thi lại HKI-NH 2015-2016-Khóa TCCN15A Lịch thi HKII-NH 2015-2016-Khóa TCCN12B+14A-Có hiệu chỉnh Lịch thi HKII-NH 2015-2016-Khóa TCCN 12B+14A Lịch thi lại HKI- NH 2015-2016 các lớp TCCN15B Lịch thi+danh sách thi học sinh giỏi cấp trường NH 2015-2016 Lịch thi khóa 15A-có hiệu chỉnh Lich thi khoa 15A Lich thi khoa TCCN15B-có hiệu chỉnh Lịch thi khóa TCCN15A+14A có hiệu chỉnh Lịch thi HK1 NH 2015-2016 Lịch thi lại tốt nghiệp Lịch thi lại HK2 NH 2014-2015 khóa TCCN14A2(tối) Lịch thi TN Nghề+CT Khóa 11B+13A+Các khóa trước thi lại Lịch thi Lịch thi văn hóa khóa 12B+14A+các khóa thi lại Lịch thi TN nghề, chính trị khóa 11B+13A+các khóa trước thi lại Lich thi HK2 NH 2014-2015- các lớp 14A2 Lịch thi lại khóa 12B+13B+14B+14A+13A2+Trả nợ môn Lịch thi khóa 13A Tối Lịch thi lại HK2 NH 2014-2015 11B+13A - có hiệu chỉnh lớp TĐ13A1 Lịch thi HK 2 NH 2014-2015 (Khóa 12B+13B+14B+14A) - Có hiệu chỉnh Lịch thi lại HK2 NH 2014-2015 khóa 11B+13A ngày Lịch thi HK2 NH 2014-2015-khóa 12B+13B+14+B14A ngày Lịch thi HK 2 NH 2014-2015 (11B+13A ngày) Lich thi HK2 NH 2014-2015 (khóa 11B+13A ngày) Lịch thi lại HK 1 NH 2014-2015 Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2014-2015 Phòng thi HKI nh 2013-2014 (đợt 1) Lịch thi HKI nh 2013-2014 (đợt 1) Lịch thi TN văn hoá-chính trị-nghề nh 2013-2014(đợt) 1 Lịch thi lại cải thiện Phòng thi HKII nh 2012-2013 (đợt 3) Lịch thi lại HKII nh 2012-2013(dot 2) Phòng thi HKII nh 2012-2013 (đợt 4) Lich thi HKII nh 2012-2013 (đợt 4) Lịch thi tốt nghiệp VH-CT-nghề nh 2012-2013 Lịch thi HK2 nh 2012-2013 (đợt 2) Lịch thi lại HKI NH 12-13 (bổ sung) Lịch thi lại HKI NH 12-13 Lịch thi tốt nghiệp chính trị -nghề năm học 2012-2013(đợt 1) Lịch thi lại tốt nghiệp VH-nghề năm học 2012-2013 Lịch thi tốt nghề TCCN10A tối Lịch thi lại HKII(2011-2012) các lớp tối Lịch thi lại HKII(1-12) các lớp TCCN11A học ban ngày Lịch thi lại HKII(11-12) Lịch thi lại TN nghề, văn hóa, chính trị Lịch thi tốt nghiệp NH(2011-2012) đợt 3 Lich thi va phong thi HKII (2011-2012) Dot 2 Lịch thi lại HKI(2011-2012) các lớp tối và TCCN11A Lịch thi lại và phòng thi lại HKI(2011-2012) Lịch thi lại HKI(2011-2012) Lịch thi HS gioi cap truong (2011-2012)